Regulations

Informacje ogólne platformy sprzedaży hurtowej

Regulamin sklepu internetowego obowiązuje od dnia 01.01.2023 r.

Sklep internetowy działający pod adresem www.r2invest.pl, prowadzony jest przez R2 Invest Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 74/320, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000218120, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 zł w całości wpłaconym, NIP: 8951822160.

 

Słowniczek:

 

Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep przekaże zamówienie przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;

 

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 

Biuro Obsługi Klienta -

tel. +48 71 314 26 04

e-mail: biuro@r2invest.pl

 

Klient:

- osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, posiadająca konto Klienta i zajmująca się dalszą odsprzedażą produktów oferowanych przez Sklep;

 

Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień;

Minimum logistyczne – wartość za jaką Klient musi zamówić towar aby nie ponosić kosztów jego dostawy. Minimum logistyczne wynosi 2000 EUR;

 

Przelew bankowy - płatność wykonywana przez Klienta w Banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub w placówce Poczty  Polskiej;

Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem platformy PayPal;

Przelew tradycyjny - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub w placówce Poczty  Polskiej;

 

Sklep - sklep internetowy działający pod adresem www.r2invest.pl, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

 

I Realizacja zamówień

 

  1. Dokonywać zakupu na platformie internetowej dostępnej pod adresem www.r2invest.pl mogą mogą firmy zajmujące się dalszą odsprzedażą, które jednocześnie są zarejestrowanymi Klientami spółki R2 Invest Sp. z o.o.
  2. Zamówienia składać można poprzez platformę internetową www.r2invest.pl 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
  3. Składanie zamówień jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:- urządzenie podłączone do sieci Internet z zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą przechowywanie plików „cookies."- przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej (lub kompatybilna).
  4. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem.
  5. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.
  6. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać: a) wyboru zamawianych towarów b) wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiony paragon/faktura (mogą to być różne adresy),c) wyboru sposobu płatności.
  7. Sklep dostarczy zamówiony towar w terminie 1-2 dni roboczych od zawarcia umowy.
  8. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 3 dni roboczych licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
  9. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci należność zgodnie z procedurą opisaną punkcie VII Zwrot środków finansowych. 
  10. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu.
  11. Klient ma prawo zmiany zamówienia przed dokonaniem płatności. Po dokonaniu płatności Klient może dokonać zmiany zamówienia kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta.
  12. Na zakupiony towar Klient, który podał numer NIP otrzyma fakturę VAT.

 

II Ceny

 

 1. Ceny produktów oferowanych przez Sklep nie są widoczne przed zalogowaniem.
 2. Po zalogowaniu na konto klienta Klient ma dostęp do indywidualnych cen i rabatów.
 3. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami netto, podawane są w złotych polskich lub euro, nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
 4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Z zastrzeżeniem, iż w przypadku podwyższenia ceny Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy, terminie 14 od dnia poinformowania go o podwyższeniu ceny. Przy czym oświadczenie o odstąpieniu wymaga formy pisemnej, pod rygorem bezskuteczności wobec Sklepu. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 6. Koszty dostawy pokrywa Klient.
 7. Dostawa towaru odbywa się w wybranej  i określonej przez Klienta formie. Informacja o kosztach dostawy dostępna jest na stronie Sklepu.

 

III  Forma i czas realizacji zamówienia

 1. Towar zamówiony przez Klienta w dzień roboczy do godziny 14 wysyłany jest tego samego dnia po uznaniu wpłaty dokonanej przez Klienta na rachunku bankowym Sklepu.
 2. Towar zamówiony przez Klienta w dzień roboczy po godzinie 14 lub w inny dzień wysyłany jest w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia po uznaniu wpłaty dokonanej przez Klienta na rachunku bankowym Sklepu.
 3. Zamówienie może być dostarczone tylko na terytorium UE za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 4. Zamówienie można również odebrać osobiście pod adresem 56-400 Oleśnica, ul. Fabryczna 2 po wcześniejszym kontakcie z Biurem Obsługi Klienta.
 5. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, ma możliwość sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy w obecności kuriera sporządzić protokół. Protokół szkody Klient zobowiązany jest przesłać do Sklepu wraz z reklamacją. Klient może również odmówić odbioru przesyłki uszkodzonej.
 6. Za dzień realizacji zamówienia lub części zamówienia uznaje się dzień wysłania towaru do Klienta.
 7. W przypadku wysyłek zagranicznych koszty dostawy towaru są indywidualnie ustalane z Klientem i uzależnione są od kraju odbioru towaru.
 8. Aktualny status zamówienia Klient może śledzić po zalogowaniu na stronie internetowej Sklepu w zakładce Moje konto > Zamówienia lub kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta.

 

IV Płatności

 

 1. Klient dokonuje płatności gotówką, przelewem lub w systemie płatności elektronicznych PayPal.
 2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia (w przypadku płatności dokonywanych gotówką) lub po uznaniu wpłaty dokonanej przez Klienta na rachunku bankowym Sklepu (w przypadku płatności dokonywanych przelewem lub w systemie płatności elektronicznych PayPal).

 

V Reklamacje

 1. Towary są objęte gwarancją. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania zawarte są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.
 2. Jeżeli otrzymany towar jest niezgodny z umową, Klient może skorzystać z uprawnień przysługujących mu uprawnień gwarancyjnych.
 3. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Reklamacja może zostać złożona: osobiście, telefonicznie, listem poleconym lub mailowo na adres: biuro@r2invest.pl. Uprawnienie to przysługuje w okresie 1 roku od daty doręczenia towaru. W takim przypadku Klient może  odesłać towar przesyłką pocztową lub kurierską na adres do doręczeń: R2 Invest Sp. z o.o. 56-400 Oleśnica      ul. Fabryczna 2.
 4. Wraz z odsyłanym towarem należy dołączyć nr dowódu zakupu z opisem reklamacji.
 5. Sklep, najpóźniej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) Sklep zwróci Klientowi równowartość odpowiedniej części uiszczonej ceny towaru. Zwrot towaru następuje na koszt Sklepu.

 

 

VI Odstąpienie od umowy

 

 1. Zwracany towar  należy odesłać najpóźniej w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy na adres do doręczeń:    R2 Invest Sp. z o.o. 56-400 Oleśnica ul. Fabryczna 2.
 2. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi Klient.
 3. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar (cena towaru oraz koszt dostawy) nie później niż w ciągu 14 dni  od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie VII Zwrot środków finansowych.

 

VII Zwrot środków finansowych

 

 1. Sklep dokonuje zwrotu płatności na ten sam rachunek bankowy z którego nastąpiła płatność.
 2. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi kosztami

 

 

VIII Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny

 

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) Klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju i w tej samej ilości do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klienci Sklepu chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu na adres: R2 Invest Sp. z o.o. 56-400 Oleśnica ul. Fabryczna 2.
 2. Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi Klient.

 

IX Dane osobowe

 

 1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie R2 Invest Sp. z o.o. oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 4. Dane osobowe są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 5. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.
 6. Klienci Sklepu maja prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.  

 

X Postanowienia końcowe

 

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a R2 Invest Sp. z o.o.
 2. Towary prezentowane na stronach Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. Informacja o towarach zamieszczona na stronach www nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu.
 4. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony www.r2invest.pl.
 5. Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania plików cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie.
 6. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania. 
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia: 01.01.2023 r. 
 9. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.r2invest.pl.
 10. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 11. Pytania oraz uwagi można kierować na adres Sklepu: biuro@r2invest.pl.

Children accessories